MERSEN美尔森

熔断器500

产品型号        参数说明                                      型号型号       参数说明     

A50QS35-4 35A 500V                                A50QS40-4 40A 500V

A50QS50-4 50A 500V                                     A50QS60-4 60A 500V

A50QS70-4 70A 500V                                A50QS80-4 80A 500V

A50QS90-4 90A 500V                                    A50QS100-4 100A 500V  

A50QS125-4 125A 500V                           A50QS150-4  150A 500V

A50QS175-4 175A 500V                               A50QS200-4 200A 500V

A50QS225-4 225A 500V                          A50QS250-4 250A 500V

A50QS300-4 300A 500V                         A50QS350-4 350A 500V

A50QS400-4 400A 500V                         A50QS450-4 450A 500V

A50QS500-4 500A 500V                       A50QS600-4 600A 500V

A50QS700-4 700A 500V                        A50QS800-4 800A 500V

A50QS900-4 900A 500V                        A50QS1000-4 1000A 500V

A50QS1200-4 1200A 500V  

熔断器600     

产品型号                     参数说明

PC73UD60V18CTF 1800A 600V 管号:73

熔断器650

产品型号                        参数说明

A065UD73LI1800     1800A 650V 管号:73

A065UD73TTI1800 1800A 650V 管号:73

熔断器690

产品型号 参数说明

PC734UD69V16CTF 1600A 690V 管号:73

熔断器700

产品型号        参数说明                                      产品型号       参数说明

A7OQS35-4 35A 700V                                  A7OQS40-4 40A 700V

A7OQS50-4 50A 700V                              A7OQS60-4 60A 700V

A7OQS70-4 70A 700V                               A7OQS80-4 80A 700V

A7OQS90-4 90A 700V                              A7OQS100-4 100A 700V

A7OQS125-4 125A 700V                          A7OQS125-4K 125A 700V

A7OQS150-4 150A 700V                          A7OQS150-4K 150A 700V

A7OQS175-4 175A 700V                          A7OQS175-4K 175A 700V

A7OQS200-4 200A 700V                          A7OQS200-4K 200A 700V

A7OQS250-4 250A 700V                          A7OQS300-4 300A 700V

A7OQS350-4 350A 700V                         A7OQS400-4 400A 700V

A7OQS450-4 450A 700V                         A7OQS450-4K 450A 700V

A7OQS500-4 500A 700V                         A7OQS500-4K 500A 700V

A7OQS600-4 600A 700V                         A7OQS600-4K 600A 700V

A7OQS700-4 700A 700V                         A7OQS800-4 800A 700V

A070UD73LI1600 1600A 700V 管号:73

A070UD73TTI1600 1600A 700V 管号:73

熔断器850

产品型号                          参数说明

PC72UD85V1000TF 1000A 850V 管号:72

PC73UD85V14CTF 1400A 850V 管号:73

熔断器900

产品型号                    参数说明

PC73UD90V10CD1A 1000A 900V 管号:73

PC73UD90V11CD1A 1100A 900V 管号:73

PC73UD90V13CTF 1250A 900V 管号:73

A090UD73LI1400 1400A 900V 管号:73

A090UD73TTI1400 1400A 900V 管号:73

熔断器950

产品型号                           参数说明

PC73UD95V11CTF 1100A 950V 管号:73

熔断器1000

产品型号        参数说明                                                    产品型号      参数说明

  HP10M1 1A 1000V                                                     HP10M3   1.5A 1000V

 HP10M2 2A 1000V                                                      HP10M3 3A 1000V

 HP10M4 4A 1000V                                                      HP10M5 5A 1000V

 HP10M6 6A 1000V                                                 HP10M7 7A 1000V

 HP10M8 8A 1000V                                                      HP10M10 10A 1000V

HP10M12 12A 1000V                                                  HP10M15 15A 1000V

HP10M20 20A 1000V                                                  HP10M25 25A 1000V

HP10M30 30A 1000V

PC71UD10C630D1A 630A 1000V 管号:71

PC72UD10C700D1A 700A 1000V 管号:72

PC72UD10C800D1A 800A 1000V 管号:72

PC72UD10C900D1A 900A 1000V 管号:72

PC73UD10C900D1A 900A 1000V 管号:73

PC72UD10C900TF 900A 1000V 管号:72

PC73UD10C1000TF 1000A 1000V 管号:73

A100UD73LI1000 1000A 1000V 管号:73

A110UD73TTI1000 1000A 1000V 管号:73

A100UD73LI1100 1100A 1000V 管号:73

A100UD73TTI1100 1100A 1000V 管号:73

A100UD73LI1250 1250A 1000V 管号:73

熔断器1100

产品型号                         参数说明

PC70UD11C350D1A 350A 1100V 管号:70

PC70UD11C350TF 350A 1100V 管号:70

PC70UD11C400D1A 400A 1100V 管号:70

PC70UD11C400TF 400A 1100V 管号:70

PC71UD11C500D1A 500A 1100V 管号:71

PC71UD11C500TF 500A 1100V 管号:71

PC71UD11C550D1A 550A 1100V 管号:71

PC71UD11C550TF 550A 1100V 管号:71

PC72UD11C630D1A 630A 1100V 管号:72

PC71UD11C630TF 630A 1100V 管号:71

A110UD71LLI630 630A 1100V 管号:71

PC72UD11C700TF 700A 1100V 管号:72

A110UD72LI700 700A 1100V 管号:72

PC73UD11C800D1A 800A 1100V 管号:73

PC72UD11C800TF 800A 1100V 管号:72

A110UD72LI800 800A 1100V 管号:72

A110UD73LI900 900A 1100V 管号:73

熔断器1200

产品型号                          参数说明

PC70UD12C280D1A 280A 1200V 管号:70

PC70UD12C280TF 280A 1200V 管号:70

PC70UD12C315D1A 315A 1200V 管号:70

PC70UD12C315TF 315A 1200V 管号:70

A120UD70LI350 350A 1200V 管号:70

A120UD70TTI350 350A 1200V 管号:70

A120UD71LLI500 500A 1200V 管号:71

A130UD71TTI500 500A 1200V 管号:71

A120UD71LLI550 550A 1200V 管号:71

A120UD71TTI550 550A 1200V 管号:71

A120UD72LI630 630A 1200V 管号:72

A120UD71TTI630 630A 1200V 管号:71

PC73UD12C700D1A 700A 1200V 管号:73

A120UD72TTI700 700A 1200V 管号:72

A130UD73LI800 800A 1200V 管号:73

A120UD72TTI800 800A 1200V 管号:72

PC73UD12C900TF 900A 1200V 管号:73

熔断器1250

产品 型号                    参数说明

PC70UD13C50D1A 50A 1250V 管号:70

PC70UD13C50TF 50A 1250V 管号:70

PC70UD13C63D1A 63A 1250V 管号:70

PC70UD13C63TF 63A 1250V 管号:70

PC70UD13C80D1A 80A 1250V 管号:70

PC70UD13C80TF 80A 1250V 管号:70

PC70UD13C100D1A 100A 1250V 管号:70

PC70UD13C100TF 100A 1250V 管号:70

PC70UD13C125D1A 125A 1250V 管号:70

PC70UD13C125TF 125A 1250V 管号:70

PC70UD13C160D1A 160A 1250V 管号:70

PC71UD13C160D1A 160A 1250V 管号:71

PC70UD13C160TF 160A 1250V 管号:70

PC71UD13C160TF 160A 1250V 管号:71

PC70UD13C200D1A 200A 1250V 管号:70

PC71UD13C200D1A 200A 1250V 管号:71

PC70UD13C200TF 200A 1250V 管号:70

PC71UD13C200TF 200A 1250V 管号:71

PC70UD13C250D1A 250A 1250V 管号:70

PC71UD13C250D1A 250A 1250V 管号:71

PC70UD13C250TF 250A 1250V 管号:70

PC71UD13C250TF 250A 1250V 管号:71

PC72UD13C280D1A 280A 1250V 管号:72

PC72UD13C280TF 280A 1250V 管号:72

PC71UD13C315D1A 315A 1250V 管号:71

PC72UD13C315D1A 315A 1250V 管号:72

PC73UD13C315D1A 315A 1250V 管号:73

PC71UD13C315TF 315A 1250V 管号:71

PC72UD13C315TF 315A 1250V 管号:72

PC73UD13C315TF 315A 1250V 管号:73

PC71UD13C350D1A 350A 1250V 管号:71

PC72UD13C350D1A 350A 1250V 管号:72

PC73UD13C350D1A 350A 1250V 管号:73

PC71UD13C350TF 350A 1250V 管号:71

PC72UD13C350TF 350A 1250V 管号:72

PC73UD13C350TF 350A 1250V 管号:73

PC71UD13C400D1A 400A 1250V 管号:71

PC72UD13C400D1A 400A 1250V 管号:72

PC73UD13C400D1A 400A 1250V 管号:73

PC71UD13C400TF 400A 1250V 管号:71

PC72UD13C400TF 400A 1250V 管号:72

PC73UD13C400TF 400A 1250V 管号:73

PC71UD13C450D1A 450A 1250V 管号:71

PC72UD13C450D1A 450A 1250V 管号:72

PC73UD13C450D1A 450A 1250V 管号:73

PC71UD13C450TF 450A 1250V 管号:71

PC72UD13C450TF 450A 1250V 管号:72

PC73UD13C450TF 450A 1250V 管号:73

PC72UD13C500D1A 500A 1250V 管号:72

PC73UD13C500D1A 500A 1250V 管号:73

PC72UD13C500TF 500A 1250V 管号:72

PC73UD13C500TF 500A 1250V 管号:73

PC72UD13C550D1A 550A 1250V 管号:72

PC73UD13C550D1A 550A 1250V 管号:73

PC72UD13C550TF 550A 1250V 管号:72

PC73UD13C550TF 550A 1250V 管号:73

PC73UD13C630D1A 630A 1250V 管号:73

PC72UD13C630TF 630A 1250V 管号:72

PC73UD13C630TF 630A 1250V 管号:73

PC73UD13C700TF 700A 1250V 管号:73

PC73UD13C800TF 800A 1250V 管号:73

熔断器1300

产品型号                参数说明

A130UD70LI063 63A 1300V 管号:70

A130UD70TTI63 63A 1300V 管号:70

A130UD70LI080 80A 1300V 管号:70

A130UD70TTI80 80A 1300V 管号:70

A130UD70LI100 100A 1300V 管号:70

A130UD70TTI100 100A 1300V 管号:70

A130UD70LI125 125A 1300V 管号:70

A130UD70TTI125 125A 1300V 管号:70

A130UD70LI160 160A 1300V 管号:70

A130UD71LLI160 160A 1300V 管号:71

A130UD70TTI160 160A 1300V 管号:70

A130UD71TTI160 160A 1300V 管号:71

A130UD70LI200 200A 1300V 管号:70

A130UD71LLI200 200A 1300V 管号:71

A130UD70TTI200 200A 1300V 管号:70

A130UD71TTI200 200A 1300V 管号:71

A130UD70LI250 250A 1300V 管号:70

A130UD71LLI250 250A 1300V 管号:71

A130UD70TTI250 250A 1300V 管号:70

A130UD71TTI250 250A 1300V 管号:71

A130UD71LLI280 280A 1300V 管号:71

A130UD72LI280 280A 1300V 管号:72

A130UD71TTI280 280A 1300V 管号:71

A130UD72TTI280 280A 1300V 管号:72

A130UD70LI315 315A 1300V 管号:70

A130UD71LLI315 315A 1300V 管号:71

A130UD72LI315 315A 1300V 管号:72

A130UD73LI315 315A 1300V 管号:73

A130UD70TTI315 315A 1300V 管号:70

A130UD71TTI315 315A 1300V 管号:71

A130UD72TTI315 315A 1300V 管号:72

A130UD73TTI315 315A 1300V 管号:73

A130UD71LLI350 350A 1300V 管号:71

A130UD72LI350 350A 1300V 管号:72

A130UD73LI350 350A 1300V 管号:73

A130UD71TTI350 350A 1300V 管号:71

A130UD72TTI350 350A 1300V 管号:72

A130UD73TTI350 350A 1300V 管号:73

A130UD71LLI400 400A 1300V 管号:71

A130UD72LI400 400A 1300V 管号:72

A130UD73LI400 400A 1300V 管号:73

A130UD71TTI400 400A 1300V 管号:71

A130UD72TTI400 400A 1300V 管号:72

A130UD73TTI400 400A 1300V 管号:73

A130UD71LLI450 450A 1300V 管号:71

A130UD72LI450 450A 1300V 管号:72

A130UD73LI450 450A 1300V 管号:73

A130UD71TTI450 450A 1300V 管号:71

A130UD72TTI450 450A 1300V 管号:72

A130UD73TTI450 450A 1300V 管号:73

A130UD72LI500 500A 1300V 管号:72

A130UD73LI500 500A 1300V 管号:73

A130UD72TTI500 500A 1300V 管号:72

A130UD73TTI500 500A 1300V 管号:73

A130UD72LI550 550A 1300V 管号:72

A130UD73LI550 550A 1300V 管号:73

A130UD72TTI550 550A 1300V 管号:72

A130UD73TTI550 550A 1300V 管号:73

A130UD73LI630 630A 1300V 管号:73

A130UD72TTI630 630A 1300V 管号:72

A130UD73TTI630 630A 1300V 管号:73

A130UD73LI700 700A 1300V 管号:73

A130UD73TTI700 700A 1300V 管号:73

A130UD73TTI800 800A 1300V 管号:73

A130UD73TTI900 900A 1300V 管号:73

熔断器1500

产品型号    参数说明

HP15M6 6A 1500V

HP15M7 7A 1500V

HP15M8 8A 1500V

HP15M10 10A 1500V

HP15M12 12A 1500V

HP15M15 15A 1500V

HP15M20 20A 1500V

HP15M25 25A 1500V

HP15M30 30A 1500V

常用规格我司常备库存,欢迎新老客户来电垂询!+86-21-3460 1202

版权所有:http://www.sunysh.com 转载请注明出处